حذف سوداگری و رونق تولید با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه


تهران- ایرنا- رئیس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه فشار مالیاتی بر سوداگران افزایش خواهد یافت که منجر به کاهش جذابیت سفته‌بازی و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و رونق تولید خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85133471/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87