حاکمیت شرکتی مناسب، پیش‌نیاز اساسی و ﻣﺅثر برای خصوصی‌سازی موفق


تهران- ایرنا- تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حاکمیت شرکتی مناسب، مؤلفه و پیش‌نیاز اساسی، مهم و مؤثر برای خصوصی‌سازی موفق است و البته سبب جذب خریداران شده و ارزش فروش شرکت را افزایش می‌دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85190962/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%EF%BB%A3%EF%BA%85%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری