حاشیه سازی برای یک ضرورت اقتصادی


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد اختیارات ویژه هیات عالی مولدسازی و مصونیت آنها به معنای اختیار بدون نظارت و یا مصونیت از تخلف نیست؛ مولدسازی در سطحی و با روش‌هایی انجام می‌شود که تمام مردم در ثروت ملی کشور و عواید حاصل از آن سهیم شوند تا به سمت تولید و اشتغال هدایت شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022251/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری