جهش اقتصادی با تدوین نقشه راه زنجیره ارزش/ هدفگذاری خوزستان در تولید محصولات ثروت آفرین


اهواز – ایرنا – بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب و بسیاری از مقامات و مسئولان بر تکمیل و توسعه زنجیره ارزش در تمامی صنایع و محصولات به منظور تحول و جهش اقتصادی تاکید شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85154269/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1