جنگ بر سرِ غذا در اروپا


تهران- ایرنا- نبرد اروپا با بدترین بحران هزینه‌های زندگی نسل حاضر هنوز به پایان نرسیده است؛ بحرانی که کشورهای اروپایی را به جنگ بر سر غذا وادار می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072706/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری