جشن انقلاب در سازمان اموال تملیکی برگزار شد


تهران- ایرنا- مراسم جشن انقلاب باعنوان ۴۴ سال استواری با حضور جمعی از کارکنان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ساختمان ستاد مرکزی این سازمان برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025773/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری