جشنواره روابط عمومی های وزارت اقتصاد برگزار می شود

وی با تأکید بر اهمیت حوزه ارتباطات از دیدگاه توسعه ای گفت: منظور این است که حوزه ارتباطات و افکار عمومی باید همراستا و توام با توجه ویژه با سایر حوزه های سیاست گذاری مورد توجه قرار گیرد و چنین اقدامی بدین معنا نیست که سایر حوزه ها در اولویت قرار ندارند.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد اظهار کرد: اقدامی را آغاز کردیم که مبتنی بر حرکت به سوی یک نگاه واحد در حوزه ارتباطات و اطلاع رسانی وزارتخانه و سازمانهای زیر مجموعه است و تلاش کردیم از پراکندگی در این حوزه اجتناب کنیم.

محمدی تصریح کرد: نگاه مطلوب در حوزه ارتباطات و اطلاع رسانی ناظر به نوعی تمرکز در عین فضای نامتمرکز است بدین معنا که در حوزه محتوا باید متمرکز باشیم و در حوزه عمل و اجرا نیز واحدهای زیرمجموعه می توانند با دست باز و غیرمتمرکز عمل کنند.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از وزارت اقتصاد، «مهدی محمدی» در گردهمایی مدیران ادارات کل امور اقتصادی و دارایی کشور در وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از نشانه های سازمان های پیشرو توجه به حوزه ارتباطات واطلاع رسانی از جمله روابط عمومی ها است، اظهار داشت: در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هرچند در گذشته تلاش های خیلی جدی و اثر بخشی صورت گرفته است اما با نقطه مطلوب فاصله معناداری وجود دارد و بخشنامه ای که در این زمینه از سوی وزیر در مرداد به استانها ابلاغ شد، می تواند ما را به این استانداردها نزدیک کند.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد در ادامه و با اشاره به برگزاری جشنواره روابط عمومی های وزارت اقتصاد، افزود: عملکرد ادارات کل استانی به طور مجزا و سازمانهای تابعه نیز به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به زودی فراخوان مربوط به این جشنواره نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

وی افزود: در یکسال گذشته و با همکاری مجموعه روابط عمومی های استانها، تلاش کردیم اغلب چالش ها و سایر موضوعات و مباحث را با گفت وگو و مشارکت حل کنیم.

به گفته محمدی، کمپین کشوری در حوزه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می شود و بر اساس این طرح، هر یک از استانها باید رسانه های محلی و محیطی اعم از شنیداری و دیداری و مکتوب یا مجازی را در قالب محتواهای مورد نظر کمپین و در قالب یک مدل مشخص به خدمت بگیرند و این طرح ناظر به عملکرد یکسال گذشته وزارت امور اقتصادی و سازمانهای تابعه خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84918410/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری