جشنواره روابط عمومی های وزارت اقتصاد برگزار می شود

وی افزود: در یکسال گذشته و با همکاری مجموعه روابط عمومی های استانها، تلاش کردیم اغلب چالش ها و سایر موضوعات و مباحث را با گفت وگو و مشارکت حل کنیم.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد اظهار کرد: اقدامی را آغاز کردیم که مبتنی بر حرکت به سوی یک نگاه واحد در حوزه ارتباطات و اطلاع رسانی وزارتخانه و سازمانهای زیر مجموعه است و تلاش کردیم از پراکندگی در این حوزه اجتناب کنیم.

محمدی تصریح کرد: نگاه مطلوب در حوزه ارتباطات و اطلاع رسانی ناظر به نوعی تمرکز در عین فضای نامتمرکز است بدین معنا که در حوزه محتوا باید متمرکز باشیم و در حوزه عمل و اجرا نیز واحدهای زیرمجموعه می توانند با دست باز و غیرمتمرکز عمل کنند.

به گفته محمدی، کمپین کشوری در حوزه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می شود و بر اساس این طرح، هر یک از استانها باید رسانه های محلی و محیطی اعم از شنیداری و دیداری و مکتوب یا مجازی را در قالب محتواهای مورد نظر کمپین و در قالب یک مدل مشخص به خدمت بگیرند و این طرح ناظر به عملکرد یکسال گذشته وزارت امور اقتصادی و سازمانهای تابعه خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84918410/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد در ادامه و با اشاره به برگزاری جشنواره روابط عمومی های وزارت اقتصاد، افزود: عملکرد ادارات کل استانی به طور مجزا و سازمانهای تابعه نیز به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به زودی فراخوان مربوط به این جشنواره نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از وزارت اقتصاد، «مهدی محمدی» در گردهمایی مدیران ادارات کل امور اقتصادی و دارایی کشور در وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از نشانه های سازمان های پیشرو توجه به حوزه ارتباطات واطلاع رسانی از جمله روابط عمومی ها است، اظهار داشت: در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هرچند در گذشته تلاش های خیلی جدی و اثر بخشی صورت گرفته است اما با نقطه مطلوب فاصله معناداری وجود دارد و بخشنامه ای که در این زمینه از سوی وزیر در مرداد به استانها ابلاغ شد، می تواند ما را به این استانداردها نزدیک کند.

وی با تأکید بر اهمیت حوزه ارتباطات از دیدگاه توسعه ای گفت: منظور این است که حوزه ارتباطات و افکار عمومی باید همراستا و توام با توجه ویژه با سایر حوزه های سیاست گذاری مورد توجه قرار گیرد و چنین اقدامی بدین معنا نیست که سایر حوزه ها در اولویت قرار ندارند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری