جبران خسارت ۱۰۲۱ واحد مسکونی زلزله‌زده در هرمزگان


تهران – ایرنا – رئیس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان از جبران خسارات ۱۲۰۱ واحد مسکونی زلزله‌زدگان استان هرمزگان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974983/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%B1%DB%B0%DB%B2%DB%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری