جابه‌جایی مکان فیزیکی کتابخانه سازمان برنامه و بودجه کشور


تهران- ایرنا- سازمان برنامه بودجه کشور اعلام کرد: برای سازماندهی و حفاظت از اسناد به عنوان منابع اطلاعاتی ارزشمند و دسترسی بهتر کارکنان و همچنین اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، برنامه‌ریزان و کارشناسان خارج از سازمان برنامه و بودجه به اسناد، کتابخانه مرکزی این سازمان به مکان دیگری منتقل می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85413947/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری