تولید و سرمایه‌گذاری از مسائل بسیار جدی اقتصاد ایران است


تهران- ایرنا- دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت با تاکید بر تعریف برنامه راهبردی تولید در کشور، گفت: در دهه ۹۰ به صورت پیوسته کاهش انباشت سرمایه ثابت را داشته‌ایم، هرچند که در دو سال اخیر پیامدهای مثبتی رخ داد و شیب نمودار انباشت سرمایه بهبود یافته است، اما هنوز این موضوع مسئله اول اقتصادی کشور است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85417590/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری