توضیحی برای برخی ابهام‌ها؛ شفافیت، برنامه‌محوری و ضدتورم ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۲


تهران- ایرنا- لوایح بودجه در دو سال اخیر کاملاً در راستای برنامه‌محوری و تنظیم بودجه برای برنامه‌های کلان دستگاه‌های سیاست‌گذار و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های تابعه به‌همراه شاخص‌های ارزیابی تهیه، تنظیم و اجرا شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85023795/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B6%D8%AF%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری