توضیحات سازمان مالیاتی در مورد مالیات شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین


تهران- ایرنا- سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: شرکت هواپیمایی ترکیه‌ای ترکیش ایرلاین در نظام مالیاتی کشور ثبت نام کرده و دارای پرونده مالیاتی است و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی در ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی منابع مختلف را رعایت کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85204603/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری