توضیحات سازمان امور مالیاتی درباره کاهش نرخ مالیات تولید و معافیت شرکت‌های بزرگ


تهران- ایرنا- سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص نرخ کاهش مالیات تولید و همچنین معافیت مالیاتی شرکت‏های بزرگ توضیحاتی ارائه کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85227961/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری