توسعه عدالت مالیاتی با اجرای نظام ملی تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده


تهران – ایرنا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: توسعه عدالت مالیاتی با اجرای نظام ملی تسهیم مالیات و عوارض ارزش افزوده به نسبت سرانه جمعیتی و رویکرد حمایت از استان‏های کمتر برخوردار محقق می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84951714/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری