توسعه اقتصاد دانش بنیان منوط به ارزشگذاری دارایی نامشهود است


تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور گفت: بدون داشتن یک نظام ارزشگذاری صحیح برای دارایی‌های نامشهود امکان توسعه اقتصاد دانش‌بنیان وجود ندارد و در دنیا حدود ۹۵ درصد دارایی شرکت‌ها مربوط به دارایی‌های نامشهود است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85199821/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری