تورم نهاده‌های ساختمانی در بهار ۱۴۰۲ کاهشی شد 


تهران- ایرنا- بررسی آخرین داده‌های آماری مرکز آمار نشان‌دهنده این است که نرخ تورم مصالح ساختمانی در بهار ۱۴۰۲ کاهشی بوده است. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85211968/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری