توجه صندوق توسعه ملی به الگوهای موفق جهانی؛ آری یا خیر؟


تهران- ایرنا- صندوق توسعه ملی در واکنش به گزارش یکی از روزنامه‌ها اعلام کرد: این صندوق به الگوهای موفق جهانی توجه دارد و گزارش روزنامه بازنویسی محتوای مورد تاکید صندوق توسعه ملی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85139158/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D8%B1