توجه برنامه هفتم به دیپلماسی اقتصادی؛ اولویت دادن به مسئله اقتصاد در رویکرد سیاست خارجی


تهران- ایرنا- یک کارشناس مسائل اقتصادی توجه برنامه هفتم توسعه کشور به «دیپلماسی اقتصادی» را نوآورانه و مهم دانست و گفت: تغییر رویکرد برنامه هفتم و تقویت «رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی» به عنوان یک موضوع اولویت‌دار، برای آینده اقتصاد کشور اهمیت زیادی دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85130348/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF