تنگنای دولت سیزدهم برای تحقق همزمان «رشد» و «کنترل تورم»


تهران- ایرنا- دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ تلاش کرد با اتخاذ برخی سیاست‌ها، پیگیری همزمان دو هدف «رشد اقتصاد» و «کنترل تورم» را دنبال کند به طوری که سیاست‌های محرک رشد منجر به تشدید تورم نشده و همچنین سیاست‌های ضدتورمی نیز کمترین اثر محدودکننده را بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062581/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری