تنوع‌بخشی به برنامه‌های حمایتی و کاهش هزینه مسکن خانوارها در برنامه هفتم


تهران- ایرنا- یکی از ویژگی پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه ارائه مشوق‌های مناسب در بافت فرسوده و ایجاد امکان تهاتر با ارائه تخفیف تا ۴۰ درصد در خرید واحد فرسوده یا فروش واحد نو است؛ البته به موضوعاتی از جمله ایجاد زمینه‌های لازم برای تولید و عرضه مسکن، تنوع بخشی به برنامه‌های حمایتی و کاهش هزینه مسکن خانوارها نیز پرداخته شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85130609/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1