تنزل ۶ پله‌ای رتبه جهانی ایران از نظر کنترل فساد اداری در دولت روحانی

در جایگاه ایران از نظر ادراک فساد در جهان نیز کمابیش چنین روندی را شاهد هستیم. ایران در سال ۲۰۱۳ رتبه ۱۴۴ از نظر ادراک فساد را بدست آورده بود. در سال اول دولت یازدهم رتبه ایران بهبود می یابد و ایران از نظر ادراک فساد در جایگاه ۱۳۶ جهان قرار می گیرد. رتبه ایران در سال ۲۰۱۵ نیز بازهم بهبود می یابد و به ۱۳۰ می رسد. اما در سال ۲۰۱۶ رتبه ایران به ۱۳۱ و در سال ۲۰۱۷ دوباره به ۱۳۰ می رسد.

نمره ایران در شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۸ به ۲۸ و در سال ۲۰۱۹ به ۲۶ کاهش می یابد. در سال ۲۰۲۰ نیز نمره ایران در این شاخص به ۲۵ کاهش پیدا می کند و این رقم در سال ۲۰۲۱ تکرار می شود.

تنزل ۶ پله‌ای رتبه جهانی ایران از نظر کنترل فساد اداری در دولت روحانی

به گزارش‌ ایرنا، آمارهای منتشر شده از سوی سازمان بین المللی شفافیت نشان می دهد دولت تدبیر و امید از نظر فساد اداری دو دوره متفاوت را سپری کرده و اگرچه در چهار ساله اول عمر خود توانسته نمره بهتری در شاخص ادراک فساد بدست آورد اما در چهار ساله دوم عملکرد کاملا ناموفقی داشته است.

بر این اساس دولت روحانی که رتبه ۱۴۴ ایران را از نظر ادراک فساد تحویل گرفته بود در سال ۲۰۲۱ رتبه ۱۵۰ را تحویل داده است و بدین ترتیب ۶ پله رتبه ایران از نظر ادراک فساد در رده بندی جهانی را تنزل داده است.

پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم در سال ۲۰۱۳ نمره دولت ایران در شاخص ادراک فساد ۲۵ بوده که با روی کار آمدن دولت یازدهم نمره ایران در سال ۲۰۱۴ به ۲۷ ارتقاء می یابد. در سال ۲۰۱۵ نمره ایران در سطح ۲۷ باقی می ماند اما در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب به ۲۹ و ۳۰ افزایش پیدا می کند که بیانگر بهبود وضعیت دولت ایران از نظر کنترل فساد اداری است.

بر این اساس دولت روحانی که نمره ۲۵ در شاخص ادراک فساد را در سال ۲۰۱۳ تحویل گرفته بود در سال پایانی عمر خود همان نمره را تکرار می کند و سطح ادراک فساد اداری را به سال ۲۰۱۳ برمی گرداند.

تنزل ۶ پله‌ای رتبه جهانی ایران از نظر کنترل فساد اداری در دولت روحانی


منبع: https://www.irna.ir/news/84884937/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%84-%DB%B6-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

در دولت دوازدهم یک روند نزولی پیوسته را در رتبه جهانی ایران از نظر ادراک فساد مشاهده می کنیم به طوری که ایران در سال ۲۰۱۸ از نظر ادراک فساد به جایگاه ۱۳۸ تنزل پیدا می کند و در سال ۲۰۱۹ در رتبه ۱۴۶ و در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۱۴۹ قرار می گیرد. در سال ۲۰۲۱ نیز ایران از نظر ادراک فساد در جایگاه ۱۵۰ قرار می گیرد که بدترین رتبه ثبت شده برای ایران طی ۱۱ سال قبل از آن است.

شاخص ادراک فساد معیاری است برای سنجش میزان فساد اداری در کشورها که بر اساس آن سطح فساد بخش دولتی از منظر کارشناسان و تجار مورد بررسی قرار گرفته و برای هر کشور نمره ای بین ۰ تا ۱۰۰ در نظر گرفته می شود. هر چه نمره کشوری بر اساس شاخص ادراک فساد بیشتر باشد دلالت بر فساد اداری کمتر در آن کشور دارد و بالعکس.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری