تنزل رتبه اعتباری ۱۰ بانک منطقه‌ای آمریکا


تهران- ایرنا- شرکت خدمات مالی مودیز اینوِستِرز سِرویس (Moody’s Investors Service)، رتبه ۱۰ بانک منطقه‌ای آمریکا را تنزل داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85193669/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری