تنزل رتبه اعتباری چند بانک منطقه‌ای و افت ارزش سهام بانک‌های بزرگ آمریکا


تهران- ایرنا- روز سه‌شنبه، درست یک روز پس از آنکه آژانس رتبه‌بندی اعتباری اِس اَند پی گلوبال رِیتینگز نیز مانند مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز، رتبه اعتباری برخی از بانک‌های منطقه‌ای آمریکا را تنزل داد، سهام چند بانک آمریکایی سقوط کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85208088/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری