تمامی انبارهای سازمان اموال تملیکی تا چندماه آینده ساماندهی می‌شود


تهران- ایرنا- معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: تمامی انبارهای این سازمان تا چند ماه آینده قفسه‌بندی تعدادی از انبارهای استیجاری‌ای خریداری می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981047/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری