تغییر ساعات کاری ادارات در فصل گرما مشروط به تصویب هیأت وزیران است


تهران – ایرنا – معاون امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی گفت، اجرای تغییر ساعات کاری ادارات مشروط به تصویب هیأت وزیران است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85451249/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری