تغییر رویکرد صندوق توسعه ملی با هدف حفظ دارایی پایدار برای نسل آینده


تهران- ایرنا- مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی گفت: رویکرد صندوق توسعه ملی از اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاری تغییر رویکرد کرده تا مطابق صندوق‌های ثروت دیگر کشورها، ارزش دارایی بین نسلی حفظ شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85236905/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری