تغییرات جدید در عوارض صادراتی سال ۱۴۰۲

میزان قطعی عوارض صادراتی موضوع بند ز تبصره شش قانون بودجه ۱۴۰۲ اعلام شد.

متن کامل بخشنامه به همراه پیوست و فهرست عوارض را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.

به گزارش ایسنا، میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام  اعلام شد. بر این اساس نیم درصد ارزش صادراتی به عوارض صادراتی محصولات معدنی و پتروشیمی اضافه شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051609916/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2