تعیین تکلیف ۲۳۰ مجوز جامانده کسب و کار برای پیوستن به درگاه ملی مجوزها


تهران- ایرنا- هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در شصت و هفتمین جلسه خود تکلیف دستگاه‌ها را درباره افزودن ۲۳۰ مجوز جامانده به درگاه ملی مجوزها روشن کرد؛ این ۲۳۰ مجوز مربوط به ۸ دستگاه، نهاد، سازمان و وزارتخانه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917832/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%DB%B2%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری