تسویه ۵۵۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل

تسویه ۵۵۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402112417427/%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%DB%B5%DB%B5%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84

مطالبه بانک کشاورزی از دولت  قبل ۷.۵ همت، مطالبه پیمانکاران ۱۰ همت، مطالبه شرکت‌ها ۱۶.۷ همت، سایر مطالبات از دولت قبل ۱.۲ همت و استقراض دولت دوازدهم از بانک مرکزی در چهار ماه پایانی عمر آن ۵۳ همت بوده است.

آمار و ارقام گویای آن است که دولت سیزدهم تاکنون ۵۵۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل را تسویه کرده است.

بر این اساس، تا کنون ۵۵۳.۳ همت از بدهی‌های دولت روحانی توسط دولت رییسی تسویه شده است.

در بخش تعهدات اوراق بدهی منتشر شده با تضمین دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز ۲۷۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی از گذشته روی دست دولت سیزدهم قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، فهرست بدهی‌های دولت دوازدهم که تا کنون توسط دولت سیزدهم تسویه شده نشان می‌دهد از مجموع ۵۵۳ هزار و ۳۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) بدهی ۲۳.۸ همت مربوط به اسناد تسویه خزانه سال ۱۴۰۰ بوده که توسط دولت دوازدهم مصرف شده است.

بدهی‌های دولت روحانی به تامین اجتماعی نیز ۱۶۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود.