تسویه ۱۰۰ همت اوراق بدهی سال‌های گذشته در نیمه نخست امسال


تهران- ایرنا- دولت سیزدهم در ۶ ماه نخست امسال، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی اوراق مالی منتشر شده سال‌های گذشته را تسویه کرد و در مقابل تنها حدود ۴۳ همت از محل انتشار اوراق، منابع مالی کسب کرده است؛ به بیان دیگر، تسویه اوراق بدهی در ۶ ماه نخست امسال ۵۷ همت بیش از فروش بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85236177/%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری