تسهیل تجارت خارجی با مدیریت صدور بخشنامه‌ها و راه‌اندازی سامانه‌های گمرکی


تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: انضباط بخشی به صدور بخشنامه‌های تجاری و اتصال سامانه‌های گمرکی به یکدیگر از راهکارهای مهم برای تسهیل تجارت خارجی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996689/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری