تسری مشوق‌های مشارکت در تجهیز و توسعه فضاهای آموزشی در نگاه نوآورانه برنامه هفتم


تهران- ایرنا- کارشناس حوزه آموزشی کشور در خصوص نوآوری لایحه برنامه هفتم توسعه از تسری مشوق‌های مشارکت در تجهیز و توسعه فضاهای آموزشی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85136220/%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87