ترمز عوامل تورم زا در دولت سیزدهم کشیده شد/ مدیریت انتظارات تورمی


تهران- ایرنا- دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ با یک برنامه منسجم، هماهنگ و متمرکز مواجهه با ابرچالش تورم را کلید زد، این سازو کارها و اقدامات از جلوگیری مصوبات و تصمیمات تورم زا تا مهار موتورهای تورم زا را شامل می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85407370/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری