تدوین نقشه راهبردی صنعتی کشور مراحل نهایی خود را طی می‌کند


تهران- ایرنا- رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل بر اساس آمایش سرزمینی و با افق بلندمدت تدوین می‌شود که مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232383/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری