تداوم حمایت مالیاتی دولت سیزدهم از بخش تولید با کاهش ۷درصدی نرخ مالیات در سال آینده


تهران- ایرنا- رونق تولید و بهبود اقتصاد یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت سیزدهم است که در این مسیر کاهش نرخ مالیات از تولیدکنندگان، ارائه مشوق‌ها و بخشودگی جرایم مالیاتی از واحدهای تولیدی به سرعت اجرایی شده و برای دومین سال پیاپی قرار است نرخ مالیات از بخش تولیدی کشور ۷ درصد کاهش یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978422/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B7%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری