تحول در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با احیای شورای اقتصاد در دولت سیزدهم


تهران- ایرنا- احیای شورای اقتصاد در دولت سیزدهم به عنوان یکی از نهادهای مهم در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی و ارتقای نقش این شورا به بررسی و تصویب طرح‌های تحولی در حوزه اقتصاد، شاهد تحول هر چه بیشتر در شاخص‌های اقتصاد کلان خواهیم بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85220546/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری