تحلیلگران درباره بحران بانکی آمریکا چه می‌گویند؟


تهران- ایرنا- پس از فروپاشی ۲ بانک آمریکا و ثبت رکورد خروج سرمایه از بانک‌های وام‌دهنده کوچک‌تر، صنعت بانکداری این کشور که نگران بحران بانکی بود، اکنون نگران رشد اقتصادی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068484/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری