تحقق نظام توزیع هوشمند کالا در برنامه هفتم


تهران- ایرنا- هدفگذاری سازمان برنامه و بودجه در برنامه هفتم توسعه کشور جهت استقرار نظام توزیع هوشمند کالا با استفاده و استقرار روش‌های نوین، باعث کاهش قیمت توزیع و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده محصولات برای مصرف کننده خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85146555/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85