تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی ماموریت اصلی سازمان برنامه و بودجه است


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص محتوا و مواد برنامه هفتم و تأکید ایشان بر اجرای کامل این برنامه، تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی همراه با عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی، مأموریت اصلی سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۳ است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85444986/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری