تبعیض در افزایش حقوق مدیران و کارگران آمریکایی


تهران- ایرنا- حدود ۲ سال است که افزایش دستمزد کارگران در آمریکا با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، کمتر از حد انتظار بوده است؛ اما درآمد تعدادی از مدیران عامل به راحتی از تورم پیشی گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103204/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری