تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بر اساس آزمون و نیاز واقعی دستگاه‌ها


تهران- ایرنا- معاون امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی را از طریق برگزاری آزمون و بر اساس نیاز واقعی دستگاه‌های دولتی امکان‌پذیر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985106/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری