تامین مالی غیرتورمی دولت با انتشار اوراق نقدی و غیرنقدی


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: در ۲۹ ماهه فعالیت دولت‌ سیزدهم تا کنون ۳۲۳ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان اوراق غیرنقدی منتشر شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85368343/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری