تامین مالی طرح‌های زیرساختی ایران به دور از سیاست زدگی


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی از بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا خواست راه‌ها و ابزارهایی را برای حمایت از پروژه‌های کشورمان ابداع کند و گفت: در بیشتر این زمینه‌ها می‌توان پروژه‌های فرامرزی را تعریف کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85238922/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری