تأمین اعتبار آب و برق دستگاه‌ها مشروط به ثبت املاک در سامانه سادا شد


تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون بودجه امسال طی بخشنامه‌ای پرداخت اعتبارات جانبی دستگاه ها از جمله آب و برق را مشروط به ثبت اموال غیرمنقول آنها در سامانه سادا عنوان کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85186376/%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری