بیشتر وسایل نقلیه ریلی فاقد بیمه شخص ثالث هستند/ تمرد شرکت‌ها از اجرای قانون


تهران – ایرنا – مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌ بدنی با بیان اینکه بیشتر وسایل نقلیه ریلی اعم از مترو و قطارهای برون شهری فاقد بیمه شخص ثالث هستند، گفت: بیشتر مکاتبات و پیگیری های بیمه مرکزی و وزیر اقتصاد برای الزام به ارایه پوشش بیمه مسکوت مانده است و حتی برای اجرای قانون به نهادهای نظارتی نیز متوسل شده ایم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85290362/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری