بیست و چهارمین حراج خرده‌فروشی سازمان اموال تملیکی ۲۰ شهریور برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- بیست و چهارمین حراج خرده‌فروشی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی روز دوشنبه (۲۰ شهریور ماه) برگزار می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221574/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری