بوشهر رتبه چهارم شاخص ملی فضای کسب و کار را کسب کرد


بوشهر – ایرنا – رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر گفت: براساس آمار موجود این استان در رتبه چهارم از لحاظ بهبود شاخص ملی فضای کسب و کار نسبت به دوره فصل قبل قرار گرفته است. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85155594/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF