بهره‌وری پایه و اساس توسعه مدیریت و راهبرد اصلی در بهینه‌سازی منابع است


تهران- ایرنا- معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بهره‌وری پایه و اساس توسعه مدیریت و راهبرد اصلی در بهینه سازی منابع است و استقرار نظام مدیریت بهره‌وری، روند مدیریت منابع و تلاش برای حفظ کیفیت زندگی کارکنان شاهد این ادعا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129551/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری