بهبود فضای کسب و کار در برنامه هفتم بر اساس تعریف بانک جهانی


تهران- ایرنا- در سند برنامه هفتم به منظور تحلیل دقیق و منطبق بر فضای کسب و کار کشور، برای نخستین بار مدل ملی پایش محیط کسب و کار مبنای اصلی تعیین محورهای اصلی و چالش‌ها قرار گرفته است و با توجه به هدف‌گذاری‌ها، در پایان این برنامه، فضای کسب و کار کشور بر اساس تعریف بانک جهانی در رده کشورهای دارای سهولت قرار خواهد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127061/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری