بهبود فرایند رسیدگی‏‌ها و عدالت مالیاتی در اولویت است


تهران- ایرنا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: باهدف بهبود فرایند رسیدگی و تسریع و تسهیل در وصول درآمدهای مالیاتی و تکریم مودیان مالیاتی، به‌کارگیری بهترین معیارها و روش‏های استاندارد رسیدگی به پرونده‌های بزرگ مالیاتی و همچنین اظهارنامه برآوردی در اولویت کار قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974607/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری